ธุรกิจน้ำมันภายในประเทศไทยมีแนวโน้มไปทางใด ??

จากปัจจุบันที่ได้มีข่าวการปรับตัวของราคาน้ำมันโลกในปัจจุบันมีค่าผันแปรเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการผันแปรนั้นเองก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจธุรกิจน้ำมันในประเทศไทย เช่นกัน ซึ่งผลกระทบที่ได้รับจากการผันแปรนี้ คือการผันแปรในเรื่องของราคาน้ำมันที่มีราคาในการซื้อที่สูงขึ้นแต่ราคาในการขายหรือส่งออกน้ำมันมีราคาที่ลดลง ทำให้ธุรกิจน้ำมันเองก็มีการชะลอตัวในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นเหตุทำให้มีผลกระทบต่อธุรกิจอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันในการดำเนินธุรกิจ หรือธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันเองก็มีความชะลอตัวเช่นเดียวกัน โดยผลกระทบนี้ส่งผลต่อทุกประเทศที่มีส่วนในธุรกิจน้ำมันด้วย

แล้วสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันนี้มันอัตราที่เพิ่มขึ้นมาเกิดขึ้นจาก การเกิดใหม่ของธุรกิจต่าง ๆ ภายในตลาดโลกเริ่มมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการผันแปรของค่าเงินสกุลของแต่ละประเทศ ให้มีอัตราที่เหมาะสมกับตลาดโลกในปัจจุบันและน้ำมันเองก็เป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก จึงเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นจำนวนมากทำให้ ประเทศที่ทำการส่งออกน้ำมันดิบนั้นมีสภาวะวัตถุดิบกำลังจะหมดไป ทำให้ต้องมีการชะลอตัวการส่ง-ออก น้ำมันดิบ ด้วยวิธีการปรับราคาให้มีราคาที่เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ธุรกิจน้ำมันในหลากหลายประเทศเองก็มีผลกระทบเช่นเดียวกัน และประเทศไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องมีการนำเข้าน้ำมันดิบเข้ามาเพื่อแปรเปลี่ยนให้เป็นน้ำมันที่มีใช้อยู่ในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศไทย ซึ่งก็มีการผันแปรเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ

แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการออกมาแสดงถึงแนวโน้มธุรกิจน้ำมันภายในประเทศในปัจจุบันไว้เรียบร้อยว่า “ ประเทศไทยได้มีการจัดเตรียมกักเก็บน้ำมันเอาไว้ให้สภาพเศรษฐกิจธุรกิจภายในประเทศไทยเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนทางด้านราคาน้ำมันที่จะทำการปลีกส่ง-ออก ไปนั้นก็จะมีการปรับอัตราราคาที่เหมาะสม ” จึงทำให้เห็นได้ว่าธุรกิจน้ำมันในยังมีแนวโน้มที่ไปในเชิงทางบวกหรือยังคงสภาพธุรกิจเอาไว้ได้

จึงทำให้เห็นได้ว่าธุรกิจน้ำมันภายในประเทศไทยนั้นยังคงมีการทรงตัวที่พอดีอยู่ไม่มีปัญหามาก ถึงแม้ว่าธุรกิจน้ำมันของต่างประเทศมีการผันแปรอยู่ แต่ประเทศไทยนั้นยังคงสภาพเศรษฐกิจของธุรกิจน้ำมันเอาไว้ได้อย่างคงที่และเหมาะสมต่อธุรกิจอื่นภายในประเทศไทยอีกด้วย

ส่วนทางด้านตลาดหุ้นภายในประเทศไทยเองนั้น ถึงแม้จะมีการผันแปรของสภาพธุรกิจน้ำมันที่ส่งผลกระทบอย่างมากนั้น ก็ยังมีอัตราการลงทุนที่คงที่อยู่ไม่เป็นปัญหาอะไรมาก จึงไม่ต้องกังวลถึงการปรับเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจธุรกิจในปัจจุบัน